Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Outcross- připařovací plemenitba

   Co je vlastně podstatou plemenářské metody nazývané outcross? Mezi chovateli neznalými dané problematiky se traduje mnoho mýtů, které svádí k domněnce, že se jedná o jakési bezhlavé množení jedinců dvou různých plemen mezi sebou, které by mělo posloužit zejména komerčním účelům. Nejdiskutovanějším tématem je patrně u plemene ragdoll, ale týká se všech málopočetných plemen, která jsou díky nevhodnému způsobu chovu zbavena genetické rozmanitosti a zahnána „do kouta“ inbreedingové deprese se všemi důsledky.

   

   „Cílem plemenářských metod založených na pozměňovacím křížení je výraznější změna některých vlastností, popř. vyšlechtění nového plemene. V tomto seskupení metod se setkáváme se zušlechťovacím křížením, kdy základní, obvykle místní plemeno se má zušlechtit v některých vlastnostech buď  jednorázovým křížením („přilitím krve“), nebo několikrát opakovaným melioračním křížením s plemenem zušlechťujícím. Charakter základního plemena zůstává v podstatě zachován. Zušlechťovací plemeno je voleno tak, aby bylo vhodným korektorem vlastností, které míníme zlepšit“

                                     Obecná genetika, Nečásek J., Cetl, I. a kol, SPN 1979, Praha

 

Vrátíme-li se na počátek chovu ragdollů, zjistíme, že první ragdollové (např. Raggedy Ann Tiki )měli koeficient příbuzenské plemenitby 25%. Bylo však kříženo mezi sebou několik jedinců různých linií, tzv. dark side a light side, a tak se ragdollům v počátcích chovu dostalo v genetické výbavě (genpoolu) velké genetické rozmanitosti.  Ještě v roce 1974 (Blossom-Time Tinker Belle) byl u některých zvířat koeficient příbuzenské plemenitby 28, 1% a i v roce 1982 byla v chovu používána zvířata (Jabber Jaws of Tuftytoes) s koeficientem příbuzenské plemenitby 22%. 

  Od tak vysokého stupně příbuznosti se však začalo pomalu ustupovat. Objevovaly se totiž problémy. Původní informace, že ragdollové jsou plemenem, kde nejsou známa žádná dědičná onemocnění, a že jsou to nesmírně zdravé kočky, braly za své. Zjistilo se, že  plemeno je zatíženo onemocněním srdce a ledvin. Zahraniční chovatelé, lépe informovaní, než čeští, se snažili stupeň příbuzenské plemenitby snižovat (Kiawara Oata) z poloviny 90. let s nulovým koeficientem příbuzenské plemenitby . Dobrým příkladem byli chovatelé ragdollů ze SRN(IG Ragdoll, FIFe), kteří již  koncem 80. a na počátku 90. let měli koeficienty maximálně 6, 25 % a nižší. V SRN fungoval kvalitní klub chovatelů ragdollů, který hájil zájmy plemene, sbíral informace z celého světa, především pak od chovatelů a odborníků z anglicky mluvících zemí  a podporoval povědomí chovatelů  o problémech týkajících se plemene. Pochopitelně svou roli hrály i ekonomické možnosti zahraničních chovatelů v porovnání s českými chovateli.

   V České republice díky velmi malé chovné základně se koeficienty stále držely okolo

12, 5 % i výše. Fungující klub chovatelů ragdollů neexistoval. Tradoval se mýtus, že příbuzenská plemenitba je pro ragdolly nezbytná. A tento způsob chovu s sebou přinesl problémy: snížila se imunitní schopnost zvířat, vrhy nebyly početné, snížila se velikost jedinců a bohužel i jejich průměrný věk. Genetická variabilita vložená do plemene v počátcích se zcela ztrácela.

V roce 1998 a letech následných CHS Síh NCHK vytvořila tři základní linie připařovací plemenitby , později rozšířené o čtvrtou. Byly to dvě perské a dvě sibiřské linie ( označené podle otců ) . 

Vycházelo se jednak z informací o připařovací plemenitbě i u jiných druhů koček ve Velké Británii (informace převzaty z The Ragdoll News, IG Ragdoll, SRN), z historie vzniku plemene a z historie vzniku plemen a jejich barevných variet obecně.

 

   Velmi inspirující se stala mezi kynology velmi diskutovaná kniha Chov psů v roce 2000  Dr. Helmuta Wachtela, kterou vydalo v českém překladu nakladatelství Dona v Českých Budějovicích v roce 1998.

 

Ing. Jaromír Dostál, DrSC, náš přední genetik a mezinárodní rozhodčí exteriéru psů v předmluvě ke knize uvádí: „Šampioni jsou nutní pro propagaci plemene. Pro budoucnost plemene, jeho zachování v dostatečné genetické variabilitě, životaschopnosti a v dobrém genetickém zdravotním stavu je cenný každý, třeba jen „dobrý“ jedinec.“

   Bohužel si to často neuvědomují jak chovatelé, tak ti, kteří v chovatelských organizacích rozhodují o budoucnosti plemene. Nadužívání titulových či módních zvířat v chovu také přispívá ke snižování genetické variability.

   Cílem tohoto příspěvku není kritika organizací či chovatelů ani výčet ragdollů pocházejících z outcrossové plemenitby. Jejím cílem je vysvětlení metody outcrossu jako takové.

 

   Vezměme si jako příklad modelovou situaci, kdy sibiřský kocour s odznaky je spářen s kočkou ragdolla. V první generaci je počet sibiřských genů a genů ragdollů 50 : 50. Polovina od otce, polovina od matky. Je-li kříženec shledán způsobilým pro chov, je spářen znovu s ragdollem. Zde je kříženec v rodičovské generaci. Potom je již poměr zastoupení sibiřských koček v rodokmenu 7: 23 ragdollům. V prarodičovské generaci  je poměr zastoupení v rodokmenu  3 sibiřské kočky : 27 ragdollům. V praprarodičovské generaci je tomu 1 sibiřská kočka : 29 ragdollům. A tak dále. V páté generaci, kterou již v běžném rodokmenu neuvidíme, je procentuální zastoupení sibiřských genů minimální.

   To je tedy připařovací plemenitba, která  není a nemůže být  všelékem. Může však být stejně přínosná jako importy zahraničních zvířat - nebo stejně zhoubná, nebude-li centrálně řízena což také znamená podchycení narozených koťat a vystavení rodokmenů.

    V chovu by se měla stát prioritou nikoli výstavní úspěšnost a zisk, ale budoucnost zdravého plemene, které chováme. A k tomu je třeba spolupráce a výměna informací. 

   Dnes spolupracuje v oblasti outcrossu 6 chovných stanic NCHK.

 

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček