Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Chovatelské předpisy

Chovný a registrační řád

 

Chovný a registrační řád Nezávislého chovatelského klubu

interní předpis NCHK doplňující Řád ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při chovu ze dne 1. 3. 2005

 

 

 

1. Chovnost zvířat

     Za chovná zvířata jsou považována všechna ušlechtilá zvířata s průkazem původu starší jednoho roku, která prošla bonitací NCHK nebo mají potvrzení veterinárního lékaře, že u nich nejsou patrné viditelné genetické defekty. Všechna chovná zvířata v držení členů NCHK podléhají registraci v Plemenné knize NCHK. Definice chovného zvířete je uvedena ve Všeobecných ustanoveních , bodě 3 Řádu ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při chovu ze dne 1. 3. 2005, schváleného ÚKOZ dne 22. 3. 2005 (dále pouze Řádu ochrany při chovu) .

 

 

2. Výběr partnerů k chovu

     Výběr partnerů k plemenitbě zajišťuje každý chovatel sám, přičemž pracovníci plemenné knihy mohou přispět hlasem poradním.

 

 

3. Zakázaná  páření

·        příbuzenská plemenitba bez cíleného záměru

·        meziplemenná plemenitba bez cíleného záměru

·        páření odporující Řádu ochrany při chovu (výš výše)

 

 

4. Příbuzenská plemenitba

   Je plemenitbou jedinců, kteří mají ve svých rodokmenech v 1. – 4. generaci  ( dle koeficientu příbuzenské plemenitby v 0. až 3. )společného předka nebo několik společných předků. Úmysl křížit jedince, kteří mají společné předky v 1. a 2. generaci (dle koeficientu příbuzenské plemenitby v 0. až 1. generaci) je pokládán za úzkou příbuzenskou plemenitbu

a musí být dán před zamýšleným krytím na vědomí vedení NCHK spolu s písemným vysvětlením chovného záměru.

 

 

5. Outcross

  1. Outcross je meziplemenným křížením. Úmysl použít takové křížení musí být dán před zamýšleným krytím na vědomí vedení NCHK spolu s písemným vysvětlením chovného záměru.
  2. Označení outcrossu  v rodokmenech NCHK

·        jedinec pocházející z předků téhož plemene  ve čtyřech generacích obsažených v rodokmenu  - bez označení 

·        jedinec pocházející z outcrossu  -označení Outcross“ a „Vhodné k chovu pouze v NCHK 

     / ve čtyřech generacích zapisovaných předků je alespoň jeden předek jiného plemene /

 

 

 

6. Doporučená páření

  Všechna páření v daném plemeni nebo povolená meziplemenná páření vedoucí ke zvýšení heterozygotnosti populace.

 

 

7. Chovné stanice

1.      Zřizovatelem a majitelem chovné stanice může být každá osoba starší 18-ti let nebo nezletilá osoba, za kterou se zaručí její zákonní zástupci.

2.      Žadatel uvede 4 názvy na klubovém tiskopise a plemenná kniha vybere a schválí název konečný. Chovatel je písemně vyrozuměn do 30 dnů od data doručení žádosti.

3.      Tento název chovné stanice je chovatel povinen používat za jmény všech koťat narozených v jeho chovné stanici či při adopci zvířete do této chovné stanice.

 

 

8. Krytí kočky

  1. Za nakrytí kočky náleží majiteli krycího kocoura poplatek. Jeho výše je věcí dohody mezi chovateli. Zpravidla je tento poplatek splatný okamžitě po prvním nakrytí.  Pokud kočička po tomto prvním krytí nezabřezne, má majitel kočky nárok na jedno náhradní krytí. Pokud kočička nezabřezne ani potom, majitel kocoura je povinen vrátit polovinu krycího poplatku majiteli kočky. Je možná i jiná forma úhrady  za krytí  - např. krytí výměnou za kotě
  2. Jedná-li se v případě kocoura i kočky o zvířata v majetku členů NCHK, není nutné vyplňovat krycí list, stačí pouze oznámení, že ke krytí došlo a je očekáván vrh.
  3. Pokud se jedná o krytí zvířetem z jiného klubu či organizace, je nutné vyplnění krycího listu, kde chovatel kocoura svým podpisem stvrzuje, že ke krytí došlo a  zaslání kopie PP daného zvířete Plemenné knize NCHK.
  4. Není povoleno krytí koček a kocourů bez PP se záměrem použít taková zvířata s nepodloženým původem v chovu. Důvodem je ochrana chovů před nežádoucími genetickými defekty, které by se mohly objevit po páření se zvířaty nejasného původu.

 

 

9. Vrhy

1.      Vrhem koťat se rozumí všichni sourozenci narození z jednoho páření.

2.      Kočka může mít ve vrhu libovolný počet koťat, která mají nárok na vystavení rodokmenu.

3.      Četnost vrhů jedné chovné kočky se řídí Všeobecnými ustanoveními, bodem 2. 3. Řádu ochrany při chovu.

 

 

10. Prodej koťat

1.      Prodej koťat je vymezen  Všeobecnými ustanoveními, bodem 8 Řádu ochrany při chovu. Koťata se zásadně prodávají či darují proti smlouvě  

2.      Je povolen prodej koťat do zahraničí, avšak pouze přímo chovateli. Je povolena výměna koťat bezhotovostně dle dohody chovatelů.

3.      Sdělí-li kupující chovateli, od kterého si kupuje kotě záměr  v budoucnu použít zakoupené kotě v chovu v jiné organizaci, než v NCHK, je povinností chovatele vyžádat si v Plemenné knize ke každému takovému kotěti Transfer. Bez Transferu NCHK nebudou taková zakoupená koťata registrována v Plemenných knihách ostatních organizací.

4.      Pakliže se kupující rozhodne použít zakoupené kotě z NCHK v chovu dodatečně, má právo požádat Plemennou knihu NCHK o vystavení Transferu. K této žádosti je nutno doložit notářsky ověřenou kopii kupní smlouvy mezi původním majitelem kotěte a kupujícím

5.      Je povoleno umístit koťata do náhradní péče před dosažením věku 12-ti týdnů, pakliže je to nezbytně nutné ( veterinární, hygienické, zdravotní, sociální problémy v chovné stanici majitele). O tomto umístění je nutné informovat neprodleně plemennou knihu.

6.      Je zakázáno prodávat koťata obchodníkům se zvířaty a překupníkům, prodávat koťata na pokusné účely. Porušení tohoto zákazu má za následek okamžité vyloučení z NCHK, přičemž členství již nebude obnoveno.

7.      Je zakázáno prodávat březí, nemocné a staré jedince s výjimkou úmrtí majitele či závažné nemoci.

8.      Prodej koťat a jméno nového majitele je chovatel povinen plemenné knize nahlásit nejpozději do 14 dnů od uskutečněné transakce.

 

11. Povinnosti plemenné knihy v chovu

1.      Plemenná kniha NCHK zaznamenává veškeré dostupné údaje o zdravotním stavu zvířat vymezené ve Všeobecných ustanoveních, bod 9 Řádu ochrany při chovu.

2.      Plemenná kniha NCHK provádí na požádání chovatele kontrolu vrhu a po zaslání žádosti o vystavení rodokmenů též jejich vystavení. V případě nejasnosti v barvě má Plemenná kniha NCHK právo provést šetření a vyžádat si posudky o barvě u rodičů a předků daného zvířete, případně též genetický test paternity.

 

 

12. Adopce kočky do chovné stanice  

1.      Chce-li chovatel adoptovat kočku do své chovné stanice / nález, dědictví, kočka domácí / je nutné její označení mikročipem a  její posouzení na bonitaci či výstavě NCHK.

2.      Vystavení rodokmenu podmiňuje minimálně ocenění V a posudek veterinárního lékaře o tom, že kočka nevykazuje žádné viditelné genetické defekty..

3.      Jedná-li se o dědictví či koupi kočky, která prokazatelně má oba rodiče s  průkazem původu a chovatel tuto skutečnost může  notářsky ověřenými kopiemi PP obou rodičů a písemným prohlášením původního chovatele doložit ( např. koupě od bývalých členů chovatelských sdružení), kočce je vystaven rodokmen se jménem chovné stanice chovatele a předtiskem Adopce, a to i v případě, že někteří předci nejsou registrováni (zejména u sibiřských koček). Zde je povinností Plemenné knihy NCHK provést šetření v původních plemenných knihách rodičů k ověření pravdivosti údajů. Na takový rodokmen je pohlíženo jako na rodokmen plný.

4.      Pakliže takový rodokmen k dispozici není, je vystaven rodokmen se jménem chovné stanice s předtiskem Vhodné k chovu pouze v NCHK( stejně jako v případě outcrossu) pouze s uvedením jmen obou rodičů bez chovných stanic a registračního čísla zvířete v původní plemenné knize.  Tento rodokmen je pokládán za experimentální.

5.      Kočkám domácím je vystaven rodokmen se jménem chovné stanice s předtiskem Adopce.

 

 

 

 

13. Udělování titulů

1.      Tituly jsou kočkám registrovaným v NCHK přiznávány plemennou knihou na základě ocenění na výstavách NCHK a dalších organizací.

2.      V zásadě platí, že NCHK uznává  zálohy na tituly od všech organizací chovatelů koček.

3.      Počet záloh na jednotlivé tituly a počet rozhodčích, kteří je udělují, blíže specifikuje Výstavní řád NCHK.

4.      Plemenná kniha NCHK zapisuje titul zvířete do rodokmenu NCHK a následně i do rodokmenů jeho potomků narozených po získání titulu.

5.      Plemenná kniha také vystaví certifikát o dosažení titulu.

6.      Plemenná kniha NCHK zapisuje a eviduje tituly koček registrovaných v NCHK získané v jiných organizacích. Pro tento zápis je nutné předložit kopii certifikátu dané organizace o uznání titulu. Za titulem je v tomto případě možné na požádání uvést, v jaké organizaci byl získán.

7.      Plemenná kniha NCHK registruje na požádání tituly NCHK též pro chovatele z jiných organizací, ovšem bez zápisu do rodokmenu.

 

 

 

14. Zvířata z jiných klubů

1.      V zásadě platí, že všechny rodokmeny včetně titulů získaných a vystavených v jiných klubech nebo sdruženích zabývajících se chovem a ochranou koček NCHK plně uznává.

2.      Při registraci zvířat pocházejících z jiných klubů či organizací si NCHK vymiňuje při přepisu rodokmenu právo opravit případné chyby v barvách či jménech předků i zvířat samotných, pokud k nim došlo a lze je doložit. O případných chybách v těchto registrovaných rodokmenech Plemenná kniha NCHK uvědomí Plemennou knihu, kde bylo zvíře původně registrováno.

3.      Při registraci zvířat pocházejících z jiných klubů či organizací je chovatel povinen spolu s rodokmenem předložit Transfer organizace, z níž zvíře pochází  a též notářsky ověřenou kopii kupní smlouvy mezi původním majitelem a kupujícím, v níž je výslovně uvedeno, že zvíře je určeno k chovu..

 

 

15. Závěrečná ustanovení

1.      Poplatky za registraci zvířat, chovných stanic, uznání titulů, vystavení rodokmenů a další podléhají schválení  členskou schůzí NCHK a jsou pro dané období závazné.

2.      Tento chovný řád doplňuje Řád ochrany při chovu je závazný v plném rozsahu pro všechny členy NCHK. Porušení chovného řádu má za následek kárné řízení nebo ukončení členství v klubu.

 

 

V Ml. Boleslavi 16. června 2007…………………..............................................

                                                                            plemenná kniha NCHK

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček