Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Chovatelské předpisy

Normy Praxe Návštěvní služby s ušlechtilými kočkami

Normy Praxe Návštěvní služby s ušlechtilými kočkami

Daniela Hypšová, Nezávislý chovatelský klub, Mladá Boleslav

 

Shrnutí

V tomto příspěvku jsou uvedeny interní a externí normy pro vykonávání Návštěvní služby s ušlechtilými kočkami, resp. pro jiné druhy zvířat. Tyto normy jsou platné pro rok 2007.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

 děkuji Vám za možnost představit na tomto Mezinárodním semináři Normy praxe Návštěvní služby s ušlechtilými kočkami, resp. kombinovaných týmů pracujících pod Nezávislým chovatelským klubem.

 

1. Úvod 

 

    Návštěvní služba s ušlechtilými kočkami je metoda tzv. zooterapie v oblasti AAA. Je jednou z činností Nezávislého chovatelského klubu. Normy praxe vznikaly od roku 2002 na základě informací z oblasti canisterapie, směrnic daných chovným a výstavním řádem NCHK, který byl zpracován podle obdobných řádů WCF a FIFe a pokynů ÚKOZ, a vyhodnocení pravidelně pořizovaných zápisů z každé návštěvy.

   Normy praxe lze rozdělit do těchto základních okruhů:

 1. Interní
 2. Externí

 

Interní normy jsou normy dané předpisy klubu. Lze je rozdělit do těchto podoblastí:

 1. Dobrovolník Návštěvního týmu
 2. Ušlechtilá kočka pracující v Návštěvní službě
 3. Dobrovolníci z dalších organizací s jinými druhy zvířat

 

Externí normy vycházejí :

 1. Z platných veterinárních a právních předpisů v České republice
 2. Z interních předpisů cílového zařízení

 

2. Interní normy praxe

 

Dobrovolník Návštěvního týmu

 

Musí být členem NCHK alespoň 1 rok. Musí odpracovat se svou kočkou ( po prozkoušení povahových vlastností ve zkráceném testu Zkušebního řádu) 10 návštěv jako žák.

Nejnižší věková hranice pro žadatele o návštěvní službu je 12 let, za nezletilé se musí zaručit rodiče či zákonní zástupci, z nichž alespoň jeden musí být přítomen testu (Zkušební řád pro Návštěvní službu) a osvědčení o jeho výsledku musí připodepsat. Je-li žadatel v testu spolupráce se svou kočkou včetně testu povahových vlastností kočky úspěšný, smí pracovat pouze pod vedením zletilého vedoucího týmu. Zletilí dobrovolníci mohou se svou kočkou pracovat sami.

 

Vyžaduje se :

 • u nezletilých souhlas rodičů
 • u zletilých výpis z trestního rejstříku
 • odpracování minimálně10 návštěv v kalendářním roce
 • účast na školeních a seminářích pořádaných NCHK a dalšími organizacemi s podobným zaměřením
 • vyhotovení zápisu po každé NS a odeslání kopie Odboru zooterapie NCHK
 • vyhotovení písemné smlouvy mezi dobrovolníkem ( zákonnými zástupci dobrovolníka) a NCHK, kde je uveden název cílového zařízení (jméno jednotlivce), kde bude NS prováděna, doba  návštěv, je-li specifikována, garance NCHK  a práva a povinnosti vedoucího týmu.
 • Pakliže to nákazová situace v cílovém zařízení vyžaduje ( např. nebezpečí přenosné choroby), návštěva a očkovaní u svého praktického lékaře

 

Práva dobrovolníka

                  -     práva daná Stanovami NCHK

-         odmítnout účast na NS bez objasňování důvodů . Toto odmítnutí však musí sdělit plemenné knize ještě před schválením plánu akcí na další kalendářní měsíc

-         odmítnout účast na NS ze zdravotních, veterinárních či vážných osobních důvodů. Toto odmítnutí musí být sdělena plemenné knize před započetím plánované NS.

-         odmítnout žáka s kočkou v tréninku či mladého chovatele, který by se měl spolupodílet na NS a za kterého vedoucí týmu přebírá zodpovědnost. Vždy s dostatečným časovým předstihem

-         provádět vlastní výzkum a pozorování, jehož projekt předloží s alespoň měsíčním předstihem plemenné knize NCHK a který před pracovníky plemenné knihy obhájí

-         být přítomen Zkoušek pro NS či vlastní NS u jiného týmu, souhlasí-li s přítomností zkoušený žák či vedoucí týmu, kterého se hospitace na NS týká.

 

     Povinnosti dobrovolníka

-         Povinnosti dané Stanovami NCHK

-         Účastnit se předepsaných školení a stáží dle aktuální potřeby

-         NS vykonávat svědomitě a v případě, že se NS nemůže z vážných důvodů zúčastnit, oznámit tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem plemenné knize NCHK

-         Neprodleně Nahlásit plemenné knize NCHK jakékoliv změny týkající se týmu

-         Po ukončení NS vyhotovit záznam o této akci na předepsaném formuláři a jeho kopii zaslat Odboru zooterapie NCHK

-         Pravidelně hlásit provedená očkování, odčervení, případné veterinární zákroky provedené na kočce a změny jejího zdravotního stavu.

-         Provádět NS v souladu s platnými veterinárními i hygienickými předpisy platnými v ČR

-         Zajistit si  pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Pojištění zvířat zatím bohužel žádný z dobrovolníků sjednáno nemá.

 

 

Dobrovolníci z dalších organizací s jinými druhy zvířat

 

   Prokazují se buď certifikátem organizace, jejímiž jsou členy, o vykonání povahových zkoušek u svého zvířete nebo je proveden test povahových vlastností jejich zvířete pracovníky Odboru zooterapie ( pokud se jedná o kočku mimo NCHK – např. člen SCHK-FIFe). Pokud se jedná o dobrovolníka se zvířetem jiného druhu než pes či kočka ( např. zakrslý králík), rozhoduje o začlenění do týmu členská schůze NCHK na základě doporučení organizace a provedení zkušební NS pod vedením zkušeného vedoucího týmu. Z praxe je znám jediný případ tohoto druhu, a sice začlenění králíka- samce modrého zakrslého francouzského berana z Oddělení přírodovědy Domu dětí v Mladé Boleslavi. Jelikož zde naši chovatelé pracovali jako externí zaměstnanci, povahové vlastnosti tohoto, dnes již nežijícího zvířete, byly dobře známy.

 

Ušlechtilá kočka pracující v Návštěvní službě

 

Obecně

     Kočky vybírané pro návštěvní službu musí projít Zkušebním řádem pro Návštěvní službu.

Preferují se zvířata s mírnou, vyrovnanou povahou , přátelská k lidem, vyhledávající kontakt s nimi. Výhodou je výcvik od kotěcího věku ( od 3 měsíců věku) či výchova kotěte z vlastních chovů, kde známe charakterové vlastnosti rodičů, případně i prarodičů a sourozenců. Není to však podmínkou. Kočky musí být plně socializované, nejlépe žijící v bytě či v domku s chráněným výběhem bez omezování možností kontaktu s člověkem. Nelze doporučit zvířata s volným, nekontrolovaným výběhem, zvířata z chovů, v nichž dochází k velké fluktuaci zvířat, zvířata žijící v útulcích , zvířata ze závadných hygienických a výživových podmínek. Pokud se jedná o zvířata převzatá z útulků,  po prodělání veterinárních vyšetření, nezbytných testů na toxoplasmózu, případně další onemocnění (FIP, FeLV, FIV) a odpovídající karanténě není námitek proti jejich zařazení, pokud jsou výsledky testů na FIP, FeLV či FIV negativní.

 

Věková hranice

Nejnižší věková hranice kočky je jeden rok ( pro započetí ve výcviku tři měsíce ). Horní hranice věku není omezena, záleží na zdravotním stavu kočky.

 

Plemenná příslušnost

Není stanovena, může se jednat i o zvířata bez průkazu původu. Podstatná je souhra týmu a povahové vlastnosti zvířete. Z praxe však vyplývá, že určitá plemena mají určité charakterové vlastnosti.

V současné době jsou nejvíce preferovaným plemenem ragdollové, kočky sibiřské a perské.

 

Veterinární  a hygienická hlediska

Jsou dána Výstavním řádem. Kočky musí být v očkované proti vzteklině, rhinotracheitis , caliciviru a panleukopenii. Další očkování (FIP, FeLV, chlamydie) jsou doporučitelná, v NCHK je běžnou praxí očkovat i proti těmto chorobám. Testy na FeLV a FIP jsou povinné pro zvířata pocházející z útulků. Je pro ně rovněž povinná odpovídající karanténa po převzetí z útulku, kterou stanovuje veterinární lékař.

Od 1. 1. 2005 je povinné označování koček pracujících v Návštěvní službě (a dále výstavních a chovných, pokud se ve výše uvedeném liší) mikročipem. Preferují se mikročipy s předznamenáním CZ.

Je povinné odčervování 2 x ročně a veterinární prohlídka také 2 x ročně. Kopie o provedených zákrocích, aplikacích čipů i jakémkoliv dalším veterinárním ošetření se zasílají Odboru zooterapie, resp. Plemenné knize NCHK.

Způsob výživy koček pracujících v NCHK není stanoven, je preferováno krmení hodnotnými krmivy značek Hills, Eukanuba, Iams, Royal Canine podle plemenné příslušnosti, stáří zvířete a jeho zdravotního stavu. Proti krmení přirozeným způsobem (maso) není námitek, nejedná-li se o syrové vepřové maso. Jeho zkrmování je striktně zakázáno z důvodu možnosti nákazy Aujezského chorobou. V případě zkrmování syrového masa se provádí odčervování 4 x ročně.

Používání steliva či jeho typu není stanoveno, je přípustné používat i jiné typy kočičích toalet ( např. dvojité fotomisky, mřížka). Podmínkou je čistotnost kočky, vykonávání potřeby na určené místo.

 

 

3. Externí normy praxe

 

Platné veterinární a právní předpisy v České republice

 

Tyto předpisy určuje Státní veterinární správa a dále Ústřední komise pro ochranu zvířat. 

Státní veterinární správa nestanoví veterinární podmínky pro oblast činnosti označované jako Návštěvní služba. 3. 6. 2005  bylo Plemenné knize NCHK, Odboru zooterapie, Státní veterinární správou České republiky k žádosti NCHK o stanovení veterinárních podmínek pro Návštěvní službu sděleno, že SVS ČR stanovuje pouze veterinární podmínky pro svody zvířat, které jsou definovány v zákoně 166/1999 Sb. o veterinární péči § 3, odst. 1), písm. e). V případě Návštěvní služby se nejedná o svod ve smyslu tohoto zákona. Z rozhodnutí členské schůze NCHK  tedy nadále zůstávají v platnosti veterinární podmínky platné pro pořádání výstav v ČR.

 

   Ústřední komise pro ochranu zvířat  schválila Řád ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při veřejném vystoupení, Návštěvní službě včetně zkoušek pro ni a svodu koček dne 22. 3. 2005. Je vyžadováno stanovení:

·        Povinností pořadatele

·        Způsob manipulace se zvířaty při jednotlivých druzích činnosti

·        Povinnosti účastníka těchto činností (majitele kočky)

·        Způsob přepravy zvířat na svody, veřejná vystoupení a Návštěvní službu

·        Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

·        Způsob poučení osob, které se aktivně účastní veřejného vystoupení nebo svodu zvířat ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě a způsob kontroly dodržování tohoto řádu prováděné pořadatelem

·        Stanovení podmínek, za nichž je pořadatel oprávněn průběh konání Návštěvní služby až do provedení nápravy zastavit nebo vyloučit osobu, která stanovené podmínky porušila a její zvíře vyřadit z Návštěvní služby

 

 

 

 

Interní předpisy cílového zařízení

 

   Jedná se zejména o vnitřní řády zařízení, případně i o dohodu s vedením zařízení na určitých specifických podmínkách. Např. Domovům důchodců v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti jsme předali kompletní dokumentaci k Návštěvní službě skládající se z:

·        Kopie výše jmenovaného řádu schváleného ÚKOZ

·        Kopie Stanov NCHK, zřizovací listiny

·        Kopie Metodiky Návštěvní služby

·        Kopie Zkušebního řádu pro Návštěvní službu

·        Kopie rodokmenů zvířat, čísla mikročipů, aktualizované kopie očkovacích průkazů

·        Kopie či originály Výpisu z rejstříku trestů, pakliže to zařízení vyžaduje

   S každým zařízením je sepsána smlouva o provádění Návštěvní služby ( jedná-li se o dlouhodobou činnost) či alespoň uschován průvodní dopis s nabídkou poskytované služby.

 

 

 

4. Závěr

  Normy praxe pro Návštěvní službu NCHK uvedené v tomto příspěvku jsou platné pro rok 2005. Každým rokem  podléhá jejich interní část schválení Výroční členské schůze NCHK, která stanovuje i způsob financování Návštěvní služby. V tomto roce čerpal NCHK do června 2005 prostředky získané z grantu Odboru životního prostředí Magistrátu Mladá Boleslav, od července 2005 financuje Návštěvní službu každý z dobrovolníků sám. Pro financování v příštím roce je plánováno zakoupení klubové chovné kočky plemene ragdoll a její případné využití v Návštěvní službě, bude-li to možné. Financování se týká zejména zakoupení přepravních boxů, škrabadel, čipování dosud nečipovaných zvířat, hrazení nákladů na očkování, případně kastraci, příspěvek na výživu, příspěvek na účast na seminářích o AAA a AAT pořádaných organizacemi s podobným zaměřením.

  V tomto příspěvku nemohou být z časových důvodů uvedeny normy platné pro darování kočky odchované chovateli NCHK  postiženým klientům nebo dalším dobrovolníkům, kteří chtějí pracovat v dané oblasti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktní adresa

Nezávislý chovatelský klub, Havlíčkova 590/5, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 67 67 72 15

tel. 737/ 555 650, e-mail: nchk@centrum.cz

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček