Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Chovatelské předpisy

Řád ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při veřejném vystoupení, Návštěvní službě včetně zkoušek pro ni a svodu koček

Řád ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při veřejném vystoupení, Návštěvní službě včetně zkoušek pro ni a svodu koček

 

(Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

 

 

 

A. Úvodní ustanovení

Pořadatel: Nezávislý chovatelský klub

                 Havlíčkova 590/5

                 290 01 Mladá Boleslav

                 IČO 67 67 72 15

 

1. Tento řád se týká všech felinologických akcí, jejichž pořadatelem je Nezávislý chovatelský klub.

 

2. Tyto felinologické akce se dělí následovně na :

·        Propagační a ukázková vystoupení a předvádění koček

·        Výstavy koček

·        Návštěvní služba (metoda ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat)

            a zkoušky s ní spojené

 

3. Pokud jsou tyto akce veřejně propagovány, nesmí být tato propagace v rozporu se zákonem Ministerstva zemědělství ČR č. 246/1992 Sb a jeho pozdějšími doplňky.

 

4. Felinologických akcí, jichž se tento řád týká, se  účastní ušlechtilé kočky od 12-ti týdnů věku s vyjímkou návštěvní služby a zkoušek pro ní, kde je spodní hranice věku koček stanovena na 12 měsíců. Felinologických akcí, jichž se tento řád týká, se mohou účastnit zvířata obou pohlaví či kastráti. Horní hranice věku není určena.  Zdravotní způsobilost pro tyto akce vždy potvrzuje veterinární lékař potvrzením ne starším 3 dnů před datem konání akce nebo jinak, dle stanovení příslušné veterinární správy.

 

 

B. Povinnosti pořadatele

 

1. Nezávislý chovatelský klub ( dále jen pořadatel) stanoví:

 • Termín konání akce i její druh
 • Propozice příslušné felinologické akce ve kterých je stanoveno, pro jaké účastníky

 ( plemena koček a jejich věkové kategorie, druh zkoušek atp.) je akce určena a v nichž je obsaženo poučení účastníkům z hlediska ochrany koček před týráním a k zabezpečení jejich pohody.

 • Osoby – členy NCHK, zodpovídající za řádný průběh akce a ochranu zvířat a jejich pohody. Takové osoby jsou pověřeny členskou schůzí NCHK (dále též pořadatelé).

 

2. Pořadatel dále oznámí konání akce příslušnému městskému( obvodnímu, obecnímu) úřadu a požádá o určení veterinárních podmínek pro konanou akci příslušnou veterinární správu. Současně těmto orgánům oznámí druh konané akce, termín a odpovědné osoby.

 

 

 

 

3. Pořadatel je povinen:

 • Předem seznámit všechny účastníky zúčastňující se s kočkami příslušné akce pro jaké pohlaví a věkovou věkovou kategorii ušlechtilých koček je akce určena, jaké doklady z hlediska účasti a určených veterinárních podmínek budou při prezentaci  ( vstupu-příjmu) předkládat, seznámit je se zásadami z hlediska ochrany koček před                        týráním a k zabezpečení jejich pohody.
 • zajistit po celou dobu akce dostatek čerstvé vody pro napájení koček, jakož i místa pro jejich odpočinek ( stín, ochrana před deštěm, případně kovové nebo plastové přepravní boxy k zajištění soukromí)
 • za účelem posuzování exteriéru či schopností a vloh koček na příslušné akci zajistit dostatek kvalifikovaných posuzovatelů a pomocníků
 • dbát, aby kočky na akcích, které to svou povahou vyžadují, nosily postroj (kšírky a vodítko) nezpůsobující jim bolest, aby byla respektována potřeba jejich odpočinku, ale i pohybu pod dohledem majitele, pokud to akce dovoluje
 • pro náhle krajně klimaticky nepříznivé podmínky, které jsou újmou pro účastníky (majitele koček) a kočky, po dohodě s rozhodčími ( rozhodčím) akci přerušit, případně i ukončit ( silný déšť, tma, extrémní teplota, silný vítr atp.)
 • nedopustit, aby v místě konání akce a v jeho nejbližším okolí bylo použito k úpravám koček prostředků působících jim bolest, či stres. Zjištění takových případů má za následek vyloučení (  osoby, která by se takového jednání dopustila i jejího zvířete) z akce.

 

 

C.  Způsob manipulace se zvířaty

 

1. Veřejné vystoupení a Návštěvní služba

Jedná se o akce určené širší veřejnosti, zpravidla v uzavřených, krytých prostorách ( třídy, sály) nebo prostorách venkovních, chráněných proti nepřízni počasí ( parčíky, zahrady školských či sociálních zařízení). Kočky účastnící se takových akcí jsou umístěny buď ve výstavních  klecích, viz bod C 2.1. tohoto řádu, nebo na  stolech krytých poduškami či dekou, na kočičích škrabadlech ( průmyslově vyráběné „kočičí stromy“ z papírových trubek, sisalu a plošinek z dřevotřísky krytých plyšem) výše max. 1 m či na klínech chovatelů nebo klientů sociálních zařízení. V takovém případě na sobě mají oblečen postroj ( kšíry a vodítko), který musí být takové velikosti a    materiálu, aby nezpůsoboval zvířatům utrpení. Kočky jsou veřejnosti představovány jako příslušníci plemen i osobnosti. Krmení a pitnou vodu musí mít kočka k dispozici po celou dobu konání akce.

Věkové omezení koček účastnících se takových akcí je dáno bodem A4 tohoto řádu .

 

2. Svod zvířat

Jedná se o  výstavy a zkoušky ušlechtilých koček pro Návštěvní službu. Konají se v uzavřených, krytých prostorách ( sály) nebo prostorách venkovních, chráněných proti nepřízni počasí ( cvičiště, areály chovatelů). Způsob vystavení koček je dvojí:

·        výstava za použití klecí

·        výstava v kruzích bez použití klecí

 

 2. 1. Výstava, svod za použití výstavních klecí

 Kočky účastnící se takového typu výstavy jsou umístěny ve výstavních  klecích o rozměrech 50 x 100 x 50 cm. V kleci je umístěna kálecí miska se stelivem, miska na pitnou vodu, miska na krmivo, poduška na ležení kočky. Klece jsou zpravidla alespoň z vrchní strany kryty přehozem ( záclonkami) pro zabezpečení soukromí kočky. Doporučitelné je krytí ze tří stran. V jedné kleci je povoleno umístění nejvýše dvou dospělých koček, případně matky s vrhem koťat starším 12-ti týdnů.

Klece jsou od sebe rozmísťovány s odstupem minimálně 70 cm, na stolech krytých ubrusy.

V průběhu hodnocení jsou majitelem odneseny z klece na posouzení do předem určeného prostoru. Posouzením je míněno zhodnocení exteriéru kočku rozhodčím exteriéru. Hodnotí se celkový typ kočky podle příslušnosti k danému plemeni, hlava, její tvar, skus, rozmístění charakteristických znaků, tvar a posazení uší, tvar těla, tlapek, stav osrstění a rozmístění barev, tvar a délka ocasu. Pozornost je věnována zejména výskytu možných genetických vad ( šilhavost, předkus, podkus, nesestouplá varlata u samců nad 10 měsíců věku, masivní zálomky na ocase, vady hrudníku atd.). Po tomto posouzení jsou kočky opětovně vráceny do klece. V průběhu celé akce je zajištěna dostatečná výměna vzduchu

 ( odvětrávání), možnost regulace teploty a dostupnost pitné vody ( viditelné označení informačními tabulemi), zastínění a zajištění proti nepřízni počasí. Je zároveň i možnost zakoupení krmiva a steliva na takových akcích ve stáncích prodejců chovatelských potřeb.

Majitel kočky je povinen zabezpečit kočku proti úniku, zranění  či jiné ujmě zajišťováním jejích potřeb a dozorem nad ní. Krmení a pitnou vodu musí mít kočka k dispozici po celou dobu konání akce.

 Věkové omezení koček účastnících se takových akcí je dáno bodem A4 tohoto řádu.

 

 

2.2. Výstava, svod v kruzích bez použití klecí 

Kočky účastnící se takovéhoto typu výstavy jsou umístěny v předem vyznačeném prostoru, tzv. kruhu na stolech rozmístěných po obvodu, případně na donesených kočičích škrabadlech ( průmyslově vyráběné „kočičí stromy“ z papírových trubek, sisalu a plošinek z dřevotřísky krytých plyšem) výše max. 1 m na a ploše 1 m na jedno zvíře a jednoho majitele s odstupy mezi sebou. V tomto  vymezeném prostoru mají umístěny kálecí misky ( pod stoly) a misky na vodu a potravu (na stole). Kočky mají na sobě oblečen postroj z materiálu nezpůsobujícího kočce utrpení ( kšírky s vodítkem). Mají větší možnost pohybu ( procházka s majitelem) i mimo vymezený kruh. K posouzení mohou být dovedeny či doneseny. Posouzením je míněno zhodnocení exteriéru kočku rozhodčím exteriéru. Hodnotí se celkový typ kočky podle příslušnosti k danému plemeni, hlava, její tvar, skus, rozmístění charakteristických znaků, tvar a posazení uší, tvar těla, tlapek, stav osrstění a rozmístění barev, tvar a délka ocasu. Pozornost je věnována zejména výskytu možných genetických vad ( šilhavost, předkus, podkus, nesestouplá varlata u samců nad 10 měsíců věku, masivní zálomky na ocase, vady hrudníku atd.). Po posouzení kočky okamžitě se svým majitelem opouštějí prostor pro posuzování vymezený.

  V průběhu celé akce je zajištěna dostatečná výměna vzduchu ( odvětrávání), možnost regulace teploty, dostupnost pitné vody ( viditelné označení informačními tabulemi), zastínění a zabezpečení proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Je zabezpečena zároveň i možnost zakoupení krmiva a steliva  ve stáncích prodejců chovatelských potřeb.

Majitel kočky je při tomto typu výstavy povinen zabezpečit kočku proti úniku, zranění  či jiné ujmě zajišťováním jejích potřeb a dozorem nad ní. Krmení a pitnou vodu musí mít kočka k dispozici po celou dobu konání akce.

Věkové omezení koček účastnících se takových akcí je dáno bodem A4 tohoto řádu.

 

2.3. Výstavní třídy vzhledem k věku a pohlaví koček

·        Třída vrhů 12 týdnů – 6 měsíců  : pro kočky obou pohlaví, minimálně dvě mláďata s matkou

·        Třída mladých 12 týdnů – 6 měsíců : pro kočky obou pohlaví

·        Třída dorostu 6 – 10 měsíců : pro kočky obou pohlaví

·        Třída otevřená – nad 10 měsíců věku: pro kočky obou pohlaví. Horní hranice věku 8 let.

·        Třída kastrátů – nad 10 měsíců věku: pro kočky obou pohlaví. Horní hranice věku 8 let.

·        Dále jsou z hlediska udělování titulů či determinace plemene, nikoliv cílů sledovaným tímto řádem specifikovány třídy vyšší, resp. determinující,  které jsou  vždy určeny pro kočky samčího i samičího pohlaví od 10 měsíců věku do 8 let věku.

·        Třída veteránů nad 8 let věku bez rozdílu pohlaví. Horní hranice věku není stanovena, řídí se zdravotním  stavem kočky a vyjádřením veterinárního lékaře.

 

2. 4. Zkoušky ušlechtilých koček pro Návštěvní službu

Návštěvní služba je součástí metody ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat

( dříve označované jako zooterapie-AAA). Jedná se o návštěvy chovatelů (majitelů zvířat) se svými kočkami v cílových zařízeních.

Pro použití koček pro Návštěvní službu je nutno složit zkoušky povahových vlastností.

 Zkoušky se provádějí v uzavřeném prostoru ( klubovna, tělocvična, sál, třída, herna) i v otevřeném prostoru (zahrada sociálního zařízení, parčík přiléhající k takovému zařízení).

Zkušební test je čtyřstupňový (Návštěva v chovatelské stanici, Návštěva kočky v širším, málo známem okruhu lidí, Zkouška v otevřeném prostoru, Zátěžová situace venku) a  může se ho účastnit kočka od 12 měsíců věku. Horní hranice věku není omezena.

V testu se zkouší reakce na:

 • pohlazení vlastního majitele, pohlazení zkoušejícího
 • vzetí do náruče vlastním majitelem, vzetí do náruče zkoušejícím
 • hravost
 • ochota k oblečení postroje
 • silnější zvuk (spadne kniha, zazvoní zvonek, rána do stolu, spadne hůl nebo berle atp.)
 • rychlejší pohyb majitele, rychlejší pohyb klienta, hlučnost klienta
 • rychlejší pohyb zkoušejícího, reakce na figuranta projíždějícího na kole, na hlučného běžce
 • reakce na cizí pachy

Doba trvání testu v každém stupni je  maximálně 20 minut s přestávkou 20 minut, aby nedošlo k přetěžování kočky. Kočky jsou umístěny na  stolech krytých poduškami či dekou, na donesených kočičích škrabadlech ( průmyslově vyráběné „kočičí stromy“ z papírových trubek, sisalu a plošinek z dřevotřísky krytých plyšem) výše max. 1 m  či na poduškách na klínech chovatelů nebo klientů sociálních zařízení. Mají na sobě  oblečen postroj ( kšíry a vodítko), který musí být takové velikosti a    materiálu, aby nezpůsoboval zvířatům utrpení.

V průběhu celé akce je zajištěna dostatečná výměna vzduchu ( odvětrávání), možnost regulace teploty, dostupnost pitné vody ( viditelné označení informačními tabulemi), zastínění a zabezpečení proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Každý z účastníků je povinen zajistit své kočce dostupnost kvalitního krmiva, pitné vody i možnosti vykonat potřebu do kočičích toalet ve vymezených prostorách mimo zkušební prostor.

Majitel kočky je  povinen zabezpečit kočku proti úniku, zranění  či jiné ujmě zajišťováním jejích potřeb a dozorem nad ní.

 

 

 

 

 

3. Účastník ( majitel kočky) je povinen

 • po celou dobu akce mít kočku pod svým dohledem
 • zabezpečit pro svou kočku napájení, popřípadě krmení po celou dobu akce a zabezpečit jim misku na kálení se stelivem
 • podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně své kočky proti utrpení (např. povětrnostními vlivy, stresem)

 

4. Přeprava zvířat na svody, veřejná vystoupení a Návštěvní službu

Přeprava koček na svody a veřejná vystoupení se prování v souladu se zákonem č. 245/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve zněních pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.

 

 

5. Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

Nezávislý chovatelský klub či pořadatel pověřený členskou schůzí NCHK je povinen zabezpečit při vstupu ( příjmu) na akci odborný veterinární dozor, případně vstupní prohlídku a řídit se jejími pokyny

Pro případ zranění či onemocnění účastníků, diváků a rovněž i zúčastněných koček je NCHK či pořadatel pověřený členskou schůzí NCHK zabezpečit u akcí většího rozsahu po celou dobu konání zdravotnickou a veterinární službu. U akcí menšího rozsahu smluvní dohodu s nejbližším  či jiným zdravotnickým a veterinárním zařízením, které by potřebné ošetření zabezpečilo.

 

D. Způsob poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu zvířat ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě a způsob kontroly dodržování řádu prováděné pořadatelem

 

1. NCHK nebo pořadatel pověřený členskou schůzí NCHK je povinen uvést v propozicích akce rozeslaných s dostatečným časovým předstihem  před konáním akce účastníkům:

·        pohlaví a věkovou věkovou kategorii ušlechtilých koček, jimž je akce určena

·        jaké doklady z hlediska účasti a určených veterinárních podmínek budou při prezentaci  ( vstupu-příjmu) předkládat

·        seznámit je se zásadami z hlediska ochrany koček před  týráním a k zabezpečení jejich pohody zasláním kopie tohoto řádu či odkazem na dostupnost tohoto řádu na webových stránkách NCHK

 

2. Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí NCHK na všech svých felinologických akcích prostřednictvím pověřeného zástupce NCHK jmenovaného členskou schůzí, případně za pomoci veterinárního lékaře.

 

3.  NCHK a chovatelé sdružení v NCHK umožňují pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor nad dodržováním Vyhlášky 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu a dalších zákonů o ochraně zvířat platných v ČR a právních předpisů vydaných k jejich provedení

a) umožnit vstup

1. do objektu a zařízení, v nichž je zacházeno s kočkami,

2. do míst, kde je konáno veřejné vystoupení nebo svod koček,

3. do míst, kde se přemísťují kočky a do prostor dopravních prostředků,

b) poskytnout potřebné informace, doklady, věcnou a osobní pomoc nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně umožnění bezplatného přístupu na svody zvířat a veřejná vystoupení,

c) předvést na požádání kočku nebo kočky na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

 

 

 

E. Podmínky a skutečnosti, za kterých je pořadatel oprávněn průběh konání veřejného vystoupení nebo svod zvířat až do provedení nápravy zastavit, nebo vyloučit osobu, která stanovené podmínky porušila, a její zvíře vyřadit z veřejného vystoupení nebo účasti na svodu zvířat

 

1. NCHK nebo pořadatel  pověřený členskou schůzí NCHK je oprávněn průběh konání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat až do provedení nápravy zastavit, případně svod nebo vystoupení zcela zrušit, pokud dojde k  okolnostem, které by mohly způsobit ohrožení zdraví koček nebo účastníků či jim způsobovat utrpení:

 • nepříznivé povětrnostní okolnosti ( déšť, velký pokles nebo vzestup teplot, silný vítr atd. pakliže je akce prováděna ve venkovních prostorách)
 • nemožnost zajistit dostupnost pitné vody, regulaci teploty, odvětrávání ( porucha na vodovodním řadu, porucha topení ve vnitřních prostorách, výpadek elektrického proudu)
 • nepředvídané okolnosti ( vzniklý požár atd.)
 • porušení tohoto řádu v některém z jeho bodů

 

 

2. NCHK nebo pořadatel pověřený členskou schůzí NCHK je oprávněn vyloučit osobu, která porušila stanovené podmínky a její zvíře vyřadit z veřejného vystoupení nebo účasti na svodu zvířat pokud:

 • kočka takové osoby neprošla vstupní veterinární přejímkou je-li pro daný druh akce stanovena
 • kočka  takové osoby  nesplňuje veterinární náležitosti nutné pro daný druh svodu, veřejného vystoupení nebo Návštěvní služby
 • kočka  takové osoby jsou napadeny zevními parazity ( blechy, vši)
 • kočky  takové osoby jsou nemocné či zraněné
 • taková osoba přihlásila na svod či výstavu kočku-samici od druhé třetiny březosti,  kojící kočku do měsíce po porodu,  kočku v zanedbaném stavu či se chce s takovou kočkou účastnit Návštěvní služby
 • taková osoba přihlásila na svod kočku náležející k plemeni, jehož chov je posuzován jako týrání chovem vzhledem k letálním faktorům a dalšímu omezení kvality života chovaných koček ( manx, skotská klapouchá , munchkin, perské kočky extrémních typů) či kočky pod věkovou hranici 12-ti týdnů
 • takové osoby při nesportovním chování, přestupcích proti propozicím a řádům, proti pravidlům ochrany zvířat proti týrání ( zanedbání péče o kočku na svodu, trestání kočky a surové zacházení s ní) či při přestupcích proti pravidlům dobrých mravů
 • takovou osobu při nepovolených úpravách srsti vedoucích k týrání či utrpení kočky 

 

 

F. Závěrečná ustanovení

 

1.  Tento řád je závazný pro všechny členy NCHK, chovatele účastnící se felinologických akcí pořádaných NCHK.

 

2. Tento řád  nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ÚKOZ .

 

 

Vypracovala: Plemenná kniha NCHK

Dne 1. 3. 2005

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček