Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Chovatelské předpisy

Řád ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při chovu

 Řád ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při chovu

 

 

(Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

 

 

A. Úvodní ustanovení

Právnická osoba zabývající se zájmovým chovem ušlechtilých koček:

 Nezávislý chovatelský klub

                 Havlíčkova 590/5

                 290 01 Mladá Boleslav

                 IČO 67 67 72 15

 

1. Tento řád se týká ochrany při chovu ušlechtilých koček v majetku členů Nezávislého chovatelského klubu či přímo v majetku Nezávislého chovatelského klubu.

 

2. Cílem Řádu ochrany ušlechtilých koček při chovu Nezávislého chovatelského klubu je zajištění ochrany ušlechtilých koček v majetku členů NCHK  či v majetku NCHK před týráním, zajištění jejich pohody a důstojného života a širší informovanost členů NCHK o zásadách správně vedeného chovu z výše uvedeného hlediska.

 

3. Tento řád  se zabývá:

·        základní biologickou charakteristikou ušlechtilých koček

·        etologickými nároky ušlechtilých koček podle věkové kategorie

·        chovnými kočkami a kocoury, omezení věkové hranice pro použití v chovu

·        chovem sledovanými vlastnostmi ušlechtilých koček

·        způsobem chovu ušlechtilých koček, základním vybavením zájmových chovů

·        stanovenými zákroky spojenými s ochranou daného druhu zvířat a zajištěním jejich zdraví a pohody

·        zajištěním péče o samice ve stadiu rozmnožování

·        zajištěním péče  o samice a mláďata po narození a stanovením věkové hranice pro prodej či darování koťat

·        zásadami sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků

·        povolenými způsoby, pokud bude nezbytné usmrcení zvířete nebo zákrok k regulaci populace

·        podmínkami pro ochranu  ušlechtilých koček a jejich pohody při přepravě

 

B. Všeobecná ustanovení

 

1. Základní biologická charakteristika ušlechtilých koček

Ušlechtilé kočky jsou savci, kočkovité šelmy, čeleď Felidae, kočky domácí, které náleží k určitému uznanému plemeni podle platných standardů. Charakteristickými znaky kočkovitých šelem  jsou zkrácená obličejová část lebky, velké oči a u koček domácích zatažitelné drápy. Jsou to teritoriální zvířata, výhradní masožravci.

 

 

 

2. Etologické nároky ušlechtilých koček podle věkové kategorie

 

2. 1. Koťata od narození do 12-ti týdnů věku (minimálně do 70 dnů věku)

Koťata jsou zcela závislá na matce. Do tří týdnů se živí výhradně mateřským mlékem, po této době je nutné je přikrmovat mléčnou a později i masitou stravou. Kotě potřebuje kontakt s matkou a případnými sourozenci nejenom z hlediska výživy, ale též z hlediska vypěstování základních hygienických nároků, základů sociálního chování k jedincům stejného druhu i k jiným druhům zvířat včetně člověka. Z toho důvodu je nutný i intenzivní kontakt s chovatelem, případně jeho rodinou. Koťata ušlechtilých koček odchovávaná členy NCHK ( i přímo v majetku NCHK) vyrůstají pouze v domácnostech svých majitelů či pověřených chovatelů. Je zakázáno odchovávat koťata ušlechtilých koček v katériích či v klecovém odchovu.

 

2. 2. Kočky bez rozdílu pohlaví od 12-ti týdnů věku ( minimálně od 70. dne věku)

Po dosažení věku 12-ti týdnů ( minimálně 70 dnů stáří) je možné koťata darovat či prodat novým majitelům. Kočky nad 12 týdnů věku bez rozdílu pohlaví potřebují mít pravidelný denní kontakt s chovatelem, možnost společných her. Rostoucí mláďata do 1 roku mají vysoké nároky na skladbu potravy, kterou jim je chovatel povinen v odpovídající kvalitě zajišťovat. Je doporučitelné, aby v chovné stanici ( domově chovatele) společně žila alespoň dvě zvířata stejného druhu nebo jiného druhu ( pes, morče, zakrslý králík), aby byly dostatečně zajišťovány  potřeby sociálního kontaktu rostoucího mláděte zejména v době, kdy je chovatel v zaměstnání.

 

2.3. Dospělé samice v reprodukční schopnosti

Za dospělé samice v reprodukční schopnosti považujeme ušlechtilé kočky od 1 roku

 ( se svolením veterináře a podle daného plemene již od 10 měsíců věku) do 8 let. Tyto samice mají potřebu kontaktů se samci za účelem páření a vyvedení potomstva. Je nutné umožnit jim  nejvýše třikrát za dva roky  možnost odchovu potomstva. Pakliže je nutné na doporučení veterinárního lékaře či z rozhodnutí chovatele přistoupit ke kastraci, je nutné, aby jim chovatel zajistil  dostatek kontaktů s lidmi a pokud možno i společnost alespoň jednoho příslušníka stejného nebo jiného živočišného druhu dle bodu 2. 2..

 

2. 4. Dospělé samice po reprodukční schopnosti

Dospělé samice po dosažení 8 let věku  vyžadují vzhledem ke svému věku více klidu, většinou u nich ustává estrus a není žádoucí jejich další využití v chovu. Těmto zvířatům je nutné zajistit dostatek klidu, vysoce kvalitní stravu a odpovídající péči.

Přes potřebu klidu je doporučitelná společnost alespoň jednoho příslušníka stejného  nebo jiného živočišného druhu dle bodu 2. 2..  

 

2. 5. Dospělí samci v reprodukční schopnosti

Dospělými samci v reprodukční schopnosti jsou míněni kocouři ve věku od 1 roku bez omezení horní věkové hranice. Tito samci mají potřebu hájit své teritorium proti dalším samcům. Je povinností chovatele, aby při chovu většího počtu samců nedocházelo k jejich soubojům a zraněním. Zároveň je třeba dbát na to, aby teritorium kocoura bylo přiměřené (nejméně 12 m2) .

Kocourovi je nutné umožnit páření se samicemi, rozmezí mezi krytími dvou samic však musí být minimálně 14 dnů. Chovatel je povinen zajisti kocourovi denní kontakt s člověkem, případně i alespoň s jedním jedincem stejného druhu. Chovatelům sdruženým v NCHK je doporučováno vytvářet vlastní chovné skupiny ve složení minimálně samec x samice či samec x několik samic, kde je četnost krytí a následných odchovů regulována oddělováním samců a samic, případně hormonálně na základě doporučení veterinárního lékaře.

V případě kastrace kocoura ze zdravotních důvodů či rozhodnutí chovatel provádí tuto veterinární lékař a chovatel je následně poskytnout kocourovi péči dle bodu 2.4. tohoto řádu.

 

3. Chovné kočky a kocouři, omezení věkové hranice pro použití v chovu

 

3. 1. Chovné kočky

Za chovné kočky jsou považovány kočky s průkazem původu ve stáří od 1 roku

 ( výjmečně od 10 měsíců věku na základě doporučení veterinárního lékaře a podle daného plemene)  do 8 let věku. 

 

3. 2.  Chovný kocour

Za chovného kocoura je považován kocour s průkazem původu ve stáří od 1 roku

 ( výjmečně od 10 měsíců věku na základě doporučení veterinárního lékaře a podle daného plemene ) . Horní hranice věku pro využití kocoura v chovu není stanovena.  

 

 

4. Chovem sledované vlastnosti ušlechtilých koček

Chovem sledovanými vlastnostmi ušlechtilých koček jsou míněny:

 •  zdravotní stav umožňující kvalitní a plnohodnotný život ( hodnotí veterinární lékař)
 • vynikající povahové vlastnosti, zejména klidná, vyrovnaná povaha a schopnost navazovat sociální kontakty ( hodnotí chovatel, případně jsou povahové vlohy zjišťovány ve Zkušebním řádu pro Návštěvní službu NCHK)
 • příslušnost k danému plemeni ( hodnotí poradce chovu a národní rozhodčí)
 • příslušnost k dané barevné varietě, jsou-li pro plemeno stanoveny ( hodnotí poradce chovu a národní rozhodčí)

 

 

5. Způsob chovu ušlechtilých koček, základní vybavení zájmových chovů

 

5. 1. Způsob chovu ušlechtilých koček v NCHK

Ušlechtilé kočky v NCHK jsou chovány přímo v domovech členů NCHK a to i tehdy, jedná-li se o zvíře v majetku přímo NCHK. Zde je členskou schůzí stanoven opatrovník klubového zvířete, který kočku integruje do své domovské chovné stanice.

 

5. 2. Základní vybavení zájmových chovů

Základním vybavením zájmových chovů je míněno:

 • hygienické vybavení sloužící k vykonávání potřeby chovného zvířete ( případně koťat a dalších ušlechtilých koček ). Je jím míněna plastová nádoba se stelivem či mřížkou (podle výběru chovatele), kterou je možné denně čistit a desinfikovat a odpovídá velikosti ušlechtilé kočky. Je-li v chovné stanici více ušlechtilých koček, tedy dostatečný počet takových kočičích toalet ( minimálně 1 na dvě kočky).
 • misky na vodu a potravu. tyto misky mohou být plastové , keramické či porcelánové, desinfikovatelné. Kočka musí mít stále k dispozici dostatek čisté pitné vody, která je během dne několikrát vyměňována. Druh podávané potravy závisí na potravních zvyklostech kočky a výběru chovatele. Potrava musí být hodnotná a odpovídající věku zvířete. Je zakázáno zkrmovat závadné potraviny. Misky na vodu a potravu musí být umístěny na klidném místě, kde má kočka dostatek klidu k nasycení a napití.
 • místa k odpočinku. Tato místa musí být klidná, aby kočka byla při odpočinku chráněna před nadměrným hlukem. Podušky a deky na nichž kočky odpočívají musí být z pracího, dezinfikovatelného materiálu. Je nutné zajisti kočce dostatek čerstvého vzduchu pravidelným větráním, dostatečnou teplotu a chránit ji před nepříznivými povětrnostními vlivy ( v případě že místa k odpočinku jsou i na chráněných balkónech , verandách či na zahradě chovatele.) Balkóny a oka bytu (domu) v místnostech, kde se kočka ( kočky ) zdržují musí být chráněny proti vypadnutí kočky

            ( zamezení případným zraněním).

 • místo na hry včetně umožnění potřeby škrabání a ostření drápů. Kočka ( kočky) mají mít ve svém teritoriu přírodní nebo průmyslově vyráběné „stromy“ na ostření a broušení drápků a na možnost zanechávat na nich své pachové stopy ( polštářky tlapek, pachové žlázy na lících). Takové místo musí být klidné, aby kočka nebyla rušena nepříznivými povětrnostními vlivy , nadměrným hlukem a obtěžováním. Zároveň musí být „strom“ natolik bezpečný, aby zvířatům nezpůsobil zranění.
 • chovatel je povinen mít ve své chovné stanici kartáče, hřebeny, případně trimovací rukavice (podle plemene) na úpravu srsti a pravidelně o srst svých koček pečovat. Vyžaduje-li plemenná příslušnost další péči ( péče o čištění očí perských koček) je nezbytné, aby chovatel kočkám takovou péči denně nebo podle potřeby poskytoval. Zároveň je třeba mít v chovné stanici příruční lékárničku obsahující desinfekční prostředek, kulaté nůžky, obvazy, tampony, veterinární prostředek proti zevním parazitům a leukoplast pro případ úrazu kočky.

 

 

5. 3. Prostory pro chov, podlahová krytina

Zájmový chov ušlechtilých koček je prováděn v domovech chovatelů sdružených v NCHK. Požadavky na prostory, v nichž jsou kočky chovány:

 • omyvatelná, dezinfikovatelná podlahová krytina
 • možnost větrání těchto prostor, zabezpečená okna, balkóny, verandy proti pádu a úrazům koček
 • možnost regulace teploty ( vytápění, odvětrávání), aby  byla zajištěna dostatečná pohoda  a zabráněno utrpení zvířat
 • snadná dostupnost pitné vody ( např. vodovodní baterie v kuchyni, v koupelně), možnost skladovat dostatečné zásoby krmiva ( spíž atd.)

 

6. Stanovené zákroky spojené s ochranou daného druhu zvířat a zajištění jejich zdraví a pohody

 

6. 1. Povinná očkování

Chovatel kočky sdružený v NCHK je povinen nechat svou kočku každoročně očkovat proti infekčním chorobám. Povinná očkování jsou následující:

 • rhinotracheitis
 • parvoviróza
 • calicivirus
 • vzteklina
 • FeLV

Doporučitelná očkování jsou:

 • FIP
 • Chlamydie

 

Očkování provádí pouze veterinární lékař. Záznam o očkování je zanesen do očkovacího průkazu, případně  pasu pro malá zvířata EU.

 

 

6. 2. Označení chovných koček mikročipem

S účinností od 1. 1. 2005 jsou všichni chovatelé sdružení v NCHK povinni nechat své chovné kočky označit mikročipem.

Označování mikročipem provádí veterinární lékař.

 

 

6. 3. Povinné veterinární prohlídky

Chovatel kočky sdružený v NCHK je povinen nechat svou kočku minimálně jednou za rok vyšetřit veterinárním lékařem, aby byla včas podchycena možná onemocnění.

V případě jakéhokoliv podezření na onemocnění neprodleně navštívit veterinárního lékaře. V případě infekčního onemocnění okamžitě uvalit na chov karanténu a neprodleně informovat vedení NCHK.

 

 

6. 4. Povinné odčervování

Povinné odčervování zabezpečuje chovatel ve spolupráci s veterinárním lékařem

( není-li veterinárním lékařem doporučeno jinak) jednou za půl roku.

 

7.  Zajištění péče o samice ve stadiu rozmnožování

 

 Březí kočce je chovatel povinen zajistit dostatek klidu, kvalitního krmiva a veterinární péče, je-li nutná. Dále je chovatel povinen takovou kočku od druhé třetiny březosti již neprodávat či  nevystavovat. Je-li nutno kočku umístit v náhradní rodině, tedy jen ze závažných důvodů

( onemocnění majitele a jeho neschopnost se o kočku starat, úmrtí). Chovatel je povinen zajistit březí kočce chráněné místo pro porod a první týdny odchovu mláďat. Toto místo musí být dezinfikovatelné, větratelné a s možností regulace teploty, dostupnosti pitné vody a kočičích toalet.

 

 

8.  Zajištění péče  o samice a mláďata po narození a stanovení věkové hranice pro prodej či darování koťat

 

Samice smí mít pouze 3 vrhy za období dvou kalendářních let včetně vrhů, kdy kočka porodí pouze jedno kotě či vrh koťat nepřežije. Kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem.

Chovatel je povinen zajistit kočce kvalitní krmivo, dostatek čisté pitné vody, klidné prostředí pro odchov mláďat a neodkladnou veterinární péči vyžaduje- li to její zdravotní stav či stav koťat.

Je povoleno používat pro odchovy koťat skládacích klecí o rozměru 50 x  100 x 50 cm

( případně rozměrů podobných se zajištěním volného příchodu a odchodu matky - dvířka). Tyto klece jsou průmyslově vyráběné, snadno desinfikovatelné, skladné a slouží březí samici a později jejím koťatům jako útočiště. Zabraňují možnosti zranění kotěte mimo hnízdo

( přišlápnutí, zapadnutí do těsných prostor apod.)

Koťata je povoleno prodat či darovat až po dosažení 12 týdnů věku ( minimálně 70 dní věku).

 

 

9)  Zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků

Tyto znaky sleduje Plemenná kniha NCHK.  Chovatel je povinen nechat svůj odchov

( koťata) prohlédnout veterinárním lékařem za přítomnosti poradce chovu k vyloučení genetických defektů.

Z chovu jsou vyřazování zejména :

 • jedinci se šilhavostí
 • jedinci s dědičnou hluchotou
 • jedinci s masivními zálomky na ocase
 • jedinci s deformovaným hrudníkem
 • perské kočky, jejichž vrchní linie nosu je nad úrovní spodního očního víčka
 • jedinci s předkusem
 • jedinci s podkusem
 • samci s nesestouplými varlaty (varletem) – veterinární prohlídka po 10 měsících věku
 • dalšími vadami definovanými jako dědičné, způsobující utrpení či vedoucí k neschopnosti kvalitního života na základě vyjádření veterinárního lékaře.

 

Plemenná kniha eviduje rodokmeny koček v majetku členů NCHK, NCHK samotného a jejích odchovů. Chovatelé jsou povinni zasílat kopie vyjádření veterinárního lékaře a poradce chovu k registraci plemenné knize NCHK.

 Na základě těchto průkazů a hlášení chovatelů jsou všem chovným kočkám a kocourům a jejich odchovům plemennou knihou NCHK vedeny  karty, do nichž je zaznamenáváno:

 • datum provedení odčervení a druh použitého preparátu
 • datum provedeného očkování a druh vakcíny
 • výsledek veterinárního vyšetření k eliminaci genetických vad
 • výsledky pravidelných ročních veterinárních kontrol vzhledem k použití daných koček a kocourů v chovu
 • mimořádné veterinární zprávy (infekční onemocnění, podezření na genetickou vadu, která byla odhalena později a je předávána potomstvu, kastrace, použití hormonálního preparátu k oddálení říje atd.)
 • zpráva o provedeném čipování kočky či kocoura

 

9. 1. Plemena, jejichž chov je v NCHK zakázán

Jedná se o všechna plemena, jejichž chovu vede k utrpení koček a kocourů chovem díky přenosu letálních faktorů, faktorů poškozujících zdraví a znemožňujících plnohodnotný život včetně extrémních perských typů ( vrchní linie nosu je nad úrovní spodního očního víčka). Jmenovitě se jedná o plemena:

 • manx
 • skotská klapouchá v polodlouhosrsté i krátkosrsté varietě
 • munchkin
 • perské kočky extrémních typů

 

 

10. Povolené způsoby, pokud bude nezbytné usmrcení zvířete nebo zákrok k regulaci populace

 

Jedná se o zákroky, které jsou pouze v kompetenci veterinárního lékaře.

Jmenovitě:

·        kastrace kocourů a koček

·        podávání hormonálních preparátů k oddálení říje

·        v případě narození koťat, která by nebyla schopna kvalitního života ( rozštěpy břišní stěny, páteř, patra atd.- definuje veterinární lékař) – bezbolestná euthanasie

·        v případě, že kočka není schopna uživit všechna narozená koťata a je nutno provést selekci – bezbolestná euthanasie nadpočetných koťat, není-li možno zabezpečit jejich přežití jinými způsoby

·         v případě zranění či onemocnění neslučitelného se životem k zabránění utrpení -bezbolestná euthanasie.

 

11. Podmínky pro ochranu  ušlechtilých koček a pro jejich pohodu při přepravě

 

Přeprava zvířat se provádí v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně při přepravě.

 

Kočky a kocouři musejí být umístěny v přepravních boxech zabezpečených proti náhlému otevření, dostatečně prostorných, aby se v nich zvíře necítilo stísněné. Tyto boxy musí být větratelné, desinfikovatelné, dobře zabezpečené proti nepřízni povětrnostních vlivů.  Dále je třeba při delších cestách zajistit možnost napájení a krmení, možnost vykonat tělesnou potřebu.  

 

12. NCHK a chovatelé sdružení v NCHK umožňují pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor nad dodržováním Vyhlášky 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu a dalších zákonů o ochraně zvířat platných v ČR a právních předpisů vydaných k jejich provedení

a) umožnit vstup

1. do prostor, kde se kočka nachází, nebo které jsou určeny pro její chov,

2. do objektu a zařízení, v nichž je zacházeno s kočkami,

3. do míst, kde se přemísťují kočky a do prostor dopravních prostředků,

b) poskytnout potřebné informace, doklady, věcnou a osobní pomoc nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně umožnění bezplatného přístupu na svody zvířat a veřejná vystoupení,

c) předvést na požádání kočku nebo kočky na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

 

13.  NCHK si vymiňuje případnou revizi a úpravu tohoto řádu podle aktuálních vědeckých poznatků, praktických zkušeností nebo doporučení mezinárodních chovatelských organizací a mezinárodních organizací na ochranu zvířat. V případě změny tohoto řádu bude ÚKOZ neprodleně zaslán ke schválení rád nový, revidovaný a upravený.

 

14. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ÚKOZ

 

 

 

vypracovala : Plemenná kniha NCHK

V Ml. Boleslavi dne 1. 3. 2005

 

 

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček