Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Chovatelské předpisy

Stanovy Nezávislého chovatelského klubu

                Stanovy Nezávislého chovatelského klubu

 

 

1. Definice občanského sdružení a sídlo

NCHK je zájmovým dobrovolným chovatelským klubem chovatelů a ochránců koček. Nenáleží žádné  střešní organizaci.

Sídlo : 293 01 Ml. Boleslav,  Havlíčkova 590 / 5 . Je právnickou osobou.

 

2. Vrcholný orgán

 Vrcholným orgánem je výroční členská schůze svolávaná jednou ročně vedením klubu. Zde                                       

   je volena vedoucí chovatelská komise.

 

3.   Složení vedoucí chovatelské komise a statutární zástupce NCHK

NCHK má vedoucí chovatelskou komisi v tomto složení :

-         plemenná kniha (pracovníci pro jednotlivé obory a vedoucí)

-         dozor chovu

-         ekonom

Statutárním zástupcem NCHK pro styk s veřejností a při jednáních s orgány státní správy a dalšími subjekty je vedoucí plemenné knihy.

 

3. 1. Definice funkcí

 

3. 1. 1. Plemenná kniha

    Zajišťuje praktickou evidenci chovatelů, chovných i nechovných koček, koček určených k bonitaci, koček připravovaných ke zkouškám pro Návštěvní službu, koček v nouzi, která jsou NCHK svěřena k umístění. Dále zajišťuje styk s chovateli organizovanými v  NCHK i dalších klubech včetně zahraničních, styk s plemennými knihami klubů v ČR i v zahraničí, styk s Canisterapeutickou asociací v České republice a dalšími organizacemi s podobným zaměřením včetně zahraničních. Zabývá se studií dědičnosti v populaci ušlechtilých koček, zajišťuje kontrolu  očkování a dodržování veterinárních předpisů  a předpisů hygienických v chovech členů   NCHK, zajišťuje kontrolu vrhů , vystavování rodokmenů, posuzování nadějných  klubových koček na bonitacích v součinnosti s veterinárním lékařem a dozorem chovu. Členové a zaměstnanci plemenné knihy jsou současně povinni složit příslušné zkoušky z anatomie, genetiky a praktických znalostí chovu jednotlivých plemen či druhů koček. Po složení takové zkoušky jsou jmenováni národními rozhodčími klubu a jsou oprávnění posuzovat na výstavách národních a klubových. Pracovníci plemenné knihy jsou povinni účastnit se seminářů  jiných organizací zabývajících se Návštěvní službou a zooterapií (AAA a AAT)  a pedagogikou včetně speciální. O účasti na těchto seminářích jsou povinni předkládat zprávy. Pracovníci    plemenné knihy jsou též povinni být přítomni označování klubových koček mikročipy a  testování způsobilosti k vykonávání Návštěvní služby . Jsou oprávněni provádět kontroly jednotlivých návštěv v oblasti Návštěvní služby, zápis do rodokmenů NCHK včetně  změn. 

     Pracovníci plemenné knihy organizačně zajišťují pořádání výstav, stáží, seminářů    chovatelského charakteru, vedení chovatelských kroužků dětí a mládeže pod Domy dětí a mládeže či Základními školami. Dále zajišťují případné další akce s chovem souvisejících.  Vydávají výroční zprávu o činnosti plemenné knihy, v případě nutnosti zprávy mimořádné. 

 

3. 1. 2. Dozor chovu

     Dozor chovu dohlíží na kvalitu chovných zvířat při bonitacích, pracovníci dozoru chovu     rozhodují o udělení chovnosti na základě znalostí standardu jednotlivých plemen či barevných           variet. Skládají zkoušky ze standardů plemen a barevných variet. Dozor chovu vydává             výroční zprávu, v případě nutnosti zprávy mimořádné. Dozor chovu úzce spolupracuje s          plemennou knihou.

 

3. 1. 3. Ekonom

     Zajišťuje kontrolu a evidenci hospodaření klubu podle daňových a finančních zákonů platných v České republice. Zajišťuje případné vyplácení odměn, vybírání členských příspěvků  a správních poplatků klubu, evidenci bezplatné veterinární péče hrazené klubem. Zajišťuje kontrolu hospodaření   klubu na výstavách, seminářích,  bonitacích a dalších akcích s chovem či Návštěvní službou souvisejících. Pokladní vydává výroční zprávu, v případě  nutnosti zprávy mimořádné. Ekonom, resp. jeho činnost podléhá kontrole volené revizní  komise z řad členstva.

 

3. 2. Všechny tyto orgány se podílejí na řízení klubu stejnou měrou a v případě nutnosti mají    kdykoliv právo ke svolání mimořádné členské schůze. Řádná výroční členská schůze je    svolávána vždy v lednu následujícího roku plemennou knihou.

 

3. 3. Všechny tyto funkce podléhají kontrole členstva a kdokoliv z řadových členů má právo    kontroly řídících orgánů a jejich činnosti.

   Všechny tyto funkce jsou pokládány za brigádní činnost a  nad rámec povinného limitu brigádnických hodin určených na výroční členské schůzi na běžný kalendářní rok jsou placené.

 

 

4. Členství v klubu

Členem klubu se může stát každý bezúhonný člověk bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti či  státní příslušnosti.

     U zahraničních členů je možno přijímat platbu příspěvků a správních poplatků pouze v české    měně. Po vstupu ČR do Evropské unie a zavedení Eura budou příspěvky vybírány pouze v Eurech. Členství v klubu počíná podáním písemné přihlášky a zaplacením členského poplatku.

Výši poplatku pro kalendářní rok navrhuje a schvaluje výroční členská schůze.

Osoby mladší 18-ti let se mohou stát členy klubu pouze za souhlasu svých zákonných zástupců. Mohou se sdružovat v chovatelských kroužcích pod vedením zkušených chovatelů  a nesou označení Mladý chovatel. Tyto kroužky pracují pod Domy dětí a mládeže nebo pod Základními školami.

 

 

5. Každý člen má tato práva :   

-         volit

-         být volen

-         podílet se svými názory, znalostmi a dovednostmi na činnosti                                                                                                       klubu

-         obracet se na orgány klubu s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

 

 

 

 

6. Každý člen má tyto povinnosti :

-         dodržovat předpisy NCHK

-         aktivně se podílet na plnění cílů klubu

-         platit členské příspěvky a správní poplatky klubu schvalované výroční členskou schůzí

-         svědomitě vykonávat funkce v orgánech klubu

-         absolovovat povinné školení z minima chovatelských znalostí a péče o ušlechtilé kočky

-         dbát na to, aby nebylo poškozováno dobré jméno klubu

-         účastnit se výročních členských schůzí

-         laskavě zacházet se zvířaty a věnovat jim odpovídající péči v souladu s platnými veterinárními i hygienickými předpisy platnými v ČR

 

 

7.  Vztah NCHK k ostatním chovatelským klubům

NCHK uznává ostatní chovatelské kluby a snaží se o vzájemnou spolupráci s nimi včetně            výměny zkušeností, nových poznatků a účasti  rozhodčích cizích klubů na výstavách NCHK.

 

 

8. Spolupráce s ostatními ochranářskými sdruženími, soukromými osobami a státními orgány při zajištění pomoci opuštěným kočkám

NCHK spolupracuje s ochranářskými sdruženími a zajišťuje pomoc opuštěným kočkám, jsou-li tato NCHK svěřena k novému umístění bývalými majiteli, odprodána bývalými majiteli či svěřena útulky podle ustanovení § 13 odst.2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání nebo svěřena k novému umístění příslušným státním orgánem. Pomocí je míněna integrace takových zvířat do chovných stanic členů NCHK či vyhledání nového majitele pro tato zvířata. Může se jednat i o vyhledání původního majitele původně nalezeného zvířete ( viz registrace koček v plemenné knize NCHK). V žádném případě se nejedná o zřizování útulků.

 

 

9. Spolupráce NCHK s veterinárními lékaři

NCHK spolupracuje s veterinárními lékaři a řídí se platnými veterinárními a hygienickými        předpisy v ČR i ostatních státech.

 

 

10.  Logo NCHK, vlajka a klubové dokumenty

NCHK má své logo, vlajku a úřední klubové dokumenty.

 

 

11. Práva a povinnosti NCHK

·        NCHK má práva i povinnosti pořádat výstavy všech typů a propagovat tak chov i ochranu  koček a Návštěvní službu při zachování své nezávislosti a suverenity.

·         NCHK má právo umožnit svým členům   chov i ochranu koček na mezinárodní úrovni, přičemž má právo zpřísnit veterinární podmínky   oproti běžnému předpisu platnému v ČR v případě nutnosti dané změnou nákazové situace v daném regionu. 

 

 

12. Klubová zvířata

 Všem  klubovým zvířatům jsou vedeny evidenční karty se zápisy o očkování, odčervení, čipování a zdravotní záznamy. V případě jakéhokoliv infekčního onemocnění je povinností členů NCHK okamžitě oznámit nastalou situaci. Je zakázáno takové kočky vystavovat, chovat na nich   prodávat je či se účastnit Návštěvní služby. Pokud se jedná o onemocnění neléčitelná, ale nepřenosná na lidi, je  povinností chovatele zajistit jim důstojný a plnohodnotný zbytek života. Dále je   povinné očkování všech klubových koček podle platných veterinárních předpisů ČR.

 

 

13. Tiskový orgán NCHK

Tiskovým orgánem klubu je dvouměsíčník Svět koček.  NCHK dále vydává Informační věstník zooterapie sloužící k informaci subjektů zabývajících se Návštěvní službou

a zooterapií (AAA, AAT) o připravovaných akcích, seminářích a dalších vzdělávacích programech. Redakční rady obou tiskových orgánů klubu jsou voleny na výroční členské schůzi , distribuci včetně mailové zajišťuje redakční rada.

 

 

14. Hospodaření klubu

   Klub je oprávněn hospodařit s finančními prostředky získanými :

-         ze správních poplatků NCHK / členské poplatky, registrace zvířat, vystavení a evidence CHS, vystavení a registrace  průkazů  původů , povinná školení, povinná účast na výstavách atp. /

-         z pořádání výstav a dalších akcí s chovatelským charakterem či spojených s propagací Návštěvní služby

-         z darů a grantů

 

    Hospodaření s těmito prostředky provádí vedoucí chovatelská komise NCHK, a to    prostřednictvím ekonoma klubu. Účetnictví je vedeno  v    souladu s daňovými a finančními zákony platnými v ČR. Hospodaření podléhá kontrole revizní  komise volené z členstva.

   Finanční prostředky klubu slouží zejména k těmto účelům :

-         zajištění funkce klubu a naplnění cílů klubu

-         podpoře systematické práce s dětmi a mládeží v chovatelských kroužcích pod Domy dětí a mládeže či Základními školami

-         zkvalitnění života chovaných zvířat / nepravidelné naturální  dávky pro zvířata, příspěvky na očkování, příspěvky na vitamínové preparáty, příspěvek na stanovení krevní skupiny a další odborná  vyšetření /

-         provádění Návštěvní služby a její propagaci

-         umožnění chovu a spolupráce na mezinárodní odborné úrovni / nákup odborné tuzemské i    zahraniční literatury, spolupráce s tuzemskými i zahraničními odborníky v oblasti veterinárního    lékařství, genetiky a biochemie, spolupráce s tuzemskými i zahraničními rozhodčími / .

 

 

15. Zánik členství

   Členství  v klubu zaniká,

-         jestliže si člen přeje z NCHK odejít, a to po předložení písemného odstoupení plemenné  knize

-         při hrubém porušení chovatelských předpisů NCHK nebo etických norem / týrání,          nedostatečná péče, ohrožení přenosnou chorobou, prodej překupníkům či na pokusné účely /

-         smrtí člena

 

 

16. Zánik klubu

-         dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí výroční členské schůze, pokud o tom rozhodne nadpoloviční většina členů účastnících se této schůze po vypořádání všech finančních závazků klubu a uspokojení případných věřitelů

-         rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra

 

 

17. Závěrečná ustanovení

-         Nezávislý chovatelský klub může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád klubu.

-         Nezávislý chovatelský klub má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne  27. 2. 2005

 

 

 

Přípravný výbor:

 

Jindřiška Beránková,  Olbrachtova 610, 293 01 Mladá Boleslav, RČ  45 53 21/ 109

Daniela Hypšová, Havlíčkova 590/5, 293 01 Mladá Boleslav, RČ 65 60 15/1279

Zuzana Hypšová, Náměstí Republiky 1161, 293 01 Mladá Boleslav, RČ 83 57  06/ 0954

 

 

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček