Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Obor zooterapie Hope Club

Klasická Návštěvní služba

PODMÍNKY, pravidla a předpoklady praktikování felinoterapie

  Kromě NCHK v evropských zemích neexistují chovatelské ani jiné organizace, které by stanovovaly podmínky pouze pro práci s kočkami v dané oblasti. Organizace Delta Society z USA stanovila  pravidla pro provádění AAA a AAT s jednotlivými druhy zvířat a způsob testování jejich majitelů. Překlad a zveřejnění  těchto testů a materiálů však podléhá schválení Delta Society a zaplacení nemalého poplatku za svolení. Z tohoto důvodu není možné z materiálů Delta Society citovat.

   Jak již bylo zmíněno, V České republice zatím neexistuje zákon, který by  vymezoval pravidla pro činnost v oblasti zooterapie. Její provádění se tedy řídí dohodou s cílovým zařízením, případně interními předpisy organizace, která tuto činnost provádí. U dobrovolníků bez jakékoliv příslušnosti k organizaci jde o dohodu mezi cílovým zařízením a dobrovolníkem.

   V této stati jsou citovány body z „Řádu ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při veřejném vystoupení, Návštěvní službě včetně zkoušek pro ni a svodu koček a Zkušebního řádu NCHK pro týmy pracující v Návštěvní službě“.

 

   Obecně

Dobrovolník Návštěvního týmu

Musí být členem NCHK alespoň 1 rok. Musí odpracovat se svou kočkou ( po prozkoušení povahových vlastností ve zkráceném testu Zkušebního řádu) 10 návštěv jako žák pod dohledem chovatele s licencí pro NS. Nejnižší věková hranice pro žadatele o NS je 12 let, za nezletilé se musí zaručit rodiče či zákonní zástupci, z nichž alespoň jeden musí být přítomen testu (Zkušební řád pro Návštěvní službu) a osvědčení o jeho výsledku musí připodepsat. je-li žadatel v testu spolupráce se svou kočkou včetně testu povahových vlastností kočky úspěšný, smí pracovat pouze pod vedením zletilého vedoucího týmu. Zletilí dobrovolníci mohou se svou kočkou pracovat sami.

 

   Od dobrovolníka se vyžaduje:

  • u nezletilých souhlas rodičů
  • u zletilých výpis z trestního rejstříku
  • odpracování minimálně10 návštěv v kalendářním roce
  • účast na školeních a seminářích pořádaných NCHK a dalšími organizacemi s podobným zaměřením
  • vyhotovení zápisu po každé NS a odeslání kopie Odboru zooterapie NCHK
  • vyhotovení písemné smlouvy mezi dobrovolníkem ( zákonnými zástupci dobrovolníka) a NCHK, kde je uveden název cílového zařízení (jméno jednotlivce), kde bude NS prováděna, doba  návštěv, je-li specifikována, garance NCHK  a práva a povinnosti vedoucího týmu.
  • Pakliže to nákazová situace v cílovém zařízení vyžaduje ( např. nebezpečí přenosné choroby), návštěva a očkovaní u svého praktického lékaře

 

 

Dobrovolníci z dalších organizací s jinými druhy zvířat

 

   Prokazují se buď certifikátem organizace, jejímiž jsou členy, o vykonání povahových zkoušek u svého zvířete nebo je proveden test povahových vlastností jejich zvířete pracovníky Odboru zooterapie ( pokud se jedná o kočku mimo NCHK – např. člen SCHK-FIFe).

 

 

Kočka pracující v Návštěvní službě

 

     Kočky vybírané pro návštěvní službu musí projít Zkušebním řádem pro Návštěvní službu.

Preferují se zvířata s mírnou, vyrovnanou povahou , přátelská k lidem, vyhledávající kontakt s nimi. Výhodou je výcvik od kotěcího věku ( od 3 měsíců věku) či výchova kotěte z vlastních chovů, kde známe charakterové vlastnosti rodičů, případně i prarodičů a sourozenců. Není to však podmínkou. Kočky musí být plně socializované, nejlépe žijící v bytě či v domku s chráněným výběhem bez omezování možností kontaktu s člověkem. Nelze doporučit zvířata s volným, nekontrolovaným výběhem, zvířata z chovů, v nichž dochází k velké fluktuaci zvířat, zvířata žijící v útulcích , zvířata ze závadných hygienických a výživových podmínek. Pokud se jedná o zvířata převzatá z útulků,  po prodělání veterinárních vyšetření, nezbytných testů na toxoplasmózu, případně další onemocnění (FIP, FeLV, FIV) a odpovídající karanténě není námitek proti jejich zařazení, pokud to výsledky testů na FIP, FeLV či FIV umožní.

 

Věková hranice

Nejnižší věková hranice kočky je jeden rok ( pro započetí ve výcviku tři měsíce ). Horní hranice věku není omezena, záleží na zdravotním stavu kočky.

 

Plemenná příslušnost

Není stanovena, může se jednat i o zvířata bez průkazu původu. Podstatná je souhra týmu a povahové vlastnosti zvířete. Z praxe však vyplývá, že určitá plemena mají určité charakterové vlastnosti.

V současné době jsou nejvíce preferovaným plemenem ragdollové, kočky sibiřské a perské.

 

Veterinární  a hygienická hlediska

Jsou dána Výstavním řádem. Kočky musí být v očkované proti vzteklině, rhinotracheitis , caliciviru a panleukopenii. Další očkování (FIP, FeLV, chlamydie) jsou doporučitelná, v NCHK je běžnou praxí očkovat i proti těmto chorobám. Testy na FeLV a FIP jsou povinné pro zvířata pocházející z útulků. Je pro ně rovněž povinná odpovídající karanténa po převzetí z útulku, kterou stanovuje veterinární lékař.

Od 1. 1. 2005 je povinné označování koček pracujících v Návštěvní službě (a dále výstavních a chovných, pokud se ve výše uvedeném liší) mikročipem.

Je povinné odčervování 2 x ročně a veterinární prohlídka také 2 x ročně. Kopie o provedených zákrocích, aplikacích čipů i jakémkoliv dalším veterinárním ošetření se zasílají Odboru zooterapie, resp. Plemenné knize NCHK.

Způsob výživy koček pracujících v NCHK není stanoven, je preferováno krmení hodnotnými krmivy značek Hills, Eukanuba, Iams, Royal Canine podle plemenné příslušnosti, stáří zvířete a jeho zdravotního stavu. Proti krmení přirozeným způsobem (maso) není námitek, nejedná-li se o syrové vepřové maso. Jeho zkrmování je striktně zakázáno z důvodu možnosti nákazy Aujezského chorobou. V případě zkrmování syrového masa se provádí odčervování 4 x ročně.

Používání steliva či jeho typu není stanoveno, je přípustné používat i jiné typy kočičích toalet ( např. dvojité fotomisky, mřížka). Podmínkou je čistotnost kočky, vykonávání potřeby na určené místo.

 

 

Platné veterinární a právní předpisy v České republice

Tyto předpisy určuje Státní veterinární správa a dále Ústřední komise pro ochranu zvířat. 

Státní veterinární správa nestanoví veterinární podmínky pro oblast činnosti označované jako Návštěvní služba. 3. 6. 2005  bylo Plemenné knize NCHK, Odboru zooterapie, Státní veterinární správou České republiky k žádosti NCHK o stanovení veterinárních podmínek pro Návštěvní službu sděleno, že SVS ČR stanovuje pouze veterinární podmínky pro svody zvířat, které jsou definovány v zákoně 166/1999 Sb. o veterinární péči § 3, odst. 1), písm. e). V případě Návštěvní služby se nejedná o svod ve smyslu tohoto zákona. Z rozhodnutí členské schůze NCHK  tedy nadále zůstávají v platnosti veterinární podmínky platné pro pořádání výstav v ČR.

 

   Ústřední komise pro ochranu zvířat  schválila Řád ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při veřejném vystoupení, Návštěvní službě včetně zkoušek pro ni a svodu koček dne 22. 3. 2005. Je vyžadováno stanovení:

·        Povinností pořadatele

·        Způsob manipulace se zvířaty při jednotlivých druzích činnosti

·        Povinnosti účastníka těchto činností (majitele kočky)

·        Způsob přepravy zvířat na svody, veřejná vystoupení a Návštěvní službu

·        Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

·        Způsob poučení osob, které se aktivně účastní veřejného vystoupení nebo svodu zvířat ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě a způsob kontroly dodržování tohoto řádu prováděné pořadatelem

·        Stanovení podmínek, za nichž je pořadatel oprávněn průběh konání Návštěvní služby až do provedení nápravy zastavit nebo vyloučit osobu, která stanovené podmínky porušila a její zvíře vyřadit z Návštěvní služby

 

 

Interní předpisy cílového zařízení

   Jedná se zejména o vnitřní řády zařízení, případně i o dohodu s vedením zařízení na určitých specifických podmínkách. Např. Domovům důchodců v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti jsme předali kompletní dokumentaci k Návštěvní službě skládající se z:

·        Kopie výše jmenovaného řádu schváleného ÚKOZ

·        Kopie Stanov NCHK, zřizovací listiny

·        Kopie Metodiky Návštěvní služby

·        Kopie Zkušebního řádu pro Návštěvní službu

·        Kopie rodokmenů zvířat, čísla mikročipů, aktualizované kopie očkovacích průkazů

·        Kopie či originály Výpisu z rejstříku trestů, pakliže to zařízení vyžaduje

   S každým zařízením je sepsána smlouva o provádění Návštěvní služby ( jedná-li se o dlouhodobou činnost) či alespoň uschován průvodní dopis s nabídkou poskytované služby.

 

 

Návštěvní služba v sociálních zařízeních

 

 Dohoda o akci s cílovým zařízením

  O provádění Návštěvní služby je mezi cílovým zařízením a NCHK vyhotovena písemná smlouva případně alespoň uschován dopis s nabídkou Návštěvní služby. Je-li prováděna Návštěvní služba u jednotlivce, i zde je sepsána smlouva. Jedná-li se o nezletilého či osoby , které byl stanoven zákonný zástupce,  je nutný souhlas zákonného zástupce. Tento zákonný zástupce uzavírá smlouvu s NCHK.

Pokud není čas  a den návštěv přesně vymezen, provádí se telefonická, osobní či písemná dohoda o čase a dni s alespoň dvoudenním předstihem.

Pokud není NS prováděna pod záštitou NCHK a jedná se o samostatnou akci, která nebyla oznámena plemenné knize, NCHK nepřebírá garanci.

 

 Místo návštěv

Chráněné, pokud možno dobře větratelné a přitom teplé, dobře desinfikovatelné místo. Většinou je dáno výběrem vedení cílového zařízení.

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček