Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Obor zooterapie Hope Club

Psychlogické a zdravotně sociální aspekty felinoterapie

Význam u seniorů

     Návštěvy koček a jejich majitelů v Domovech důchodců jsou příjemným zpestřením pro ty seniory, kteří pociťují nedostatek sociálních kontaktů ve svém novém prostředí či jim schází kontakt s živým tvorem. Pro mnoho seniorů jsou tyto návštěvy jedinými návštěvami, protože mnozí z nich nemají děti či příbuzné, kteří by je navštěvovali. To samozřejmě klade i velké nároky na spolehlivost chovatele- vedoucího týmu. Jakýkoliv výpadek v pravidelných návštěvách by měl mít opodstatněný důvod a vždy je na místě pokusit se zajistit za sebe náhradu.

   Protože návštěvy se odehrávají v pravidelnou hodinu a pravidelný den v týdnu, klienti se na ně mohou těšit. Zvláště v situaci, kdy jsou v Domovech důchodců krátkou dobu a stýská se jim po starém domově, pomáhají jim návštěvy překlenout kritické období přivykání.

   Seniorům kočky často prohřívají ruce a dotyk se srstí přináší hmatové stimuly a příjemné prožitky.   Přítomná zvířata evokují u seniorů vzpomínky na vlastní zvířata , která museli opustit či zemřela stářím a jak již bývá v lidské povaze, lidé raději vzpomínají na hezké a veselé zážitky, než na ty smutné. Zvláště senioři těmito vzpomínkami  navazují kontinuitu se svou minulostí a dochází ke stimulaci paměťových funkcí.

    Zanedbatelné není ani vytváření určitých skupin klientů, kteří se scházejí v pravidelnou dobu návštěv a vytvářejí určitý „kroužek“. Zde klienti vyprávějí o svých zážitcích, svých vzpomínkách a často bývá velice příjemná a uvolněná atmosféra, která dokáže odbourat alespoň na čas mnohé bariéry mezi klienty samotnými.

    Vztah mezi kočkou, vedoucím týmu, klienty a personálem je interaktivní. Z tohoto důvodu je i  určitá svoboda vyjádření  pro kočku nutností. Vedoucí týmu je zodpovědný za korekci nežádoucích projevů kočky. Mnohokrát během návštěvy se stává, že se u kroužku debatujících zastaví někdo ze zaměstnanců zařízení a chvíli u debatujících setrvá. I pro zaměstnance, který je neustále přímo konfrontován s bezmocí některých seniorů a úbytkem jejich fyzických i psychických sil, je taková chvilka vítanou relaxací.

 

Význam u dětí

     Protože se děti mohou samy aktivně zapojovat do pohádky, sledovat reakce zvířat, využívat je při hře či  zvířata opatrovat, hlídat či vodit (na vodítku), učí je tyto pohádky pečovat o zvířata, zvládat je, navazovat s nimi kontakt. Vytváříme v nich vědomí sounáležitosti se vším živým a důležitým aspektem je také uvolnění, radost a legrace, kterou při nich děti- ale i chovatelé zažívají. V pohádkách můžeme využívat mnohem širší škálu působení – od hudební a výtvarné složky, až po složku jazykovou, rytmickou  a sociálně psychologickou. Využitím prvků logopedie, rytmizace a kvalitním výběrem klasických pohádek beze ztráty jejich symboliky může tato metoda nabývat terapeutických rozměrů.

  Zanedbatelný není ani vliv hraní loutkových pohádek se zvířaty na samotné herce ( děti i dospělé v rolích). Často můžeme po počáteční fázi trémy pozorovat velké zklidnění, uvolnění a určitou formu psychické relaxace. Vzhledem k tomu, že dojde k odpoutání pozornosti od sebe samých a vědomá činnost je zaměřena na souhru, živá zvířata, reakce dětí atp., má tato činnost opět pozitivní vliv na všechny zúčastněné. Smích napomáhá uvolnění se, zbavení se ostychu a boří bariéry pocitů méněcennosti. Hraní těchto pohádek dává herci možnost podívat se na svět i sebe sama z jiného úhlu a přiblížit se pravdivému obrazu sebe sama.

S handicapovanými dětmi můžeme poměrně snadno provádět i křížení hemisfér a procvičování jemné motoriky při česání, kartáčování, hlazení a nabízení pamlsků, při zapínání a odepínání postroje. Obecně lze říci, že práce s kočkou je vhodnější zejména k rozvíjení jemné motoriky.

 

Význam u vedoucího (člena) Návštěvního týmu

   Vedoucí návštěvního týmu, případně jeho další člen, je také Návštěvní službou ovlivněn. Protože se soustřeďuje na návštěvu, reakce kočky či koček a zároveň reakce klientů, odpoutává se od soustředění na vlastní problémy a starosti. Zvláště u velmi zaměstnaných lidí je taková návštěva vítaným zastavením a chvílí sounáležitosti s dalšími lidmi a vlastním zvířetem. Budování mostů mezi generacemi, které v současné společnosti dosti chybí, umožňuje pochopení minulý dob, případně utvoření si obrazu o nich a srovnání se současností. Pro vedoucí týmů (členy), kteří v nedávné době sami prošli těžkou životní situací ( vlastní nemocí, nemocí člena rodiny, ztrátou partnera nebo někoho blízkého) je NS také krokem, jak překročit tento stín a znovu najít radost a smysl života.

 

Význam u zvířete

   Kočka chápe účast na Návštěvní službě nebo v pohádce jako hru ( lov rekvizit či loutek atp.), nepociťuje nudu a nevšímavost okolí. Je  v bezprostředním kontaktu se svým pánem a dalšími lidmi, kteří jí projevují svou přízeň. Není tedy přehlížena, což je zejména u koček chovaných v bytě  častý  původce psychických problémů a může vyústit až do nevhodného, obtěžujícího chování. I kočka tedy  z účasti a hry v pohádce profituje.

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček